fbpx

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że firma Esthetic Institute Małgorzata Ruprich z siedzibą w Katowicach ul. Szarych Szeregów 31/5 przetwarza informacje, które mają charakter danych osobowych i jest również Administratorem tych Danych Osobowych (ADO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w Esthetic Institute. W przypadku ich niepodania, zamawiana przez Panią/Pana usługa nie zostanie wykonana.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:

 • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług szkoleniowych i kosmetycznych
  udokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych(art. 86 Ordynacji Podatkowej);
  zapewnienia bezpieczeństwa klientom i innym osobom przebywającym na terenie Esthetic
 • Institute za pomocą monitoringu firmowego;
  spełnienia obowiązków statystycznych (art. 30 ustawy o statystyce publicznej).
  do przetwarzania danych osobowych także w celach marketingowych administratora
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c)
 • oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi
 • przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy
 • Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.)

Pani/Pana dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania gabinetem, dostawcę usługi mailingu, firmom świadczącym usługi doradcze oraz kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego. itp.

Ponadto Esthetic Institute Małgorzata Ruprich będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek będzie wynikać z przepisów prawa oraz dane będą przetwarzane przez okres korzystania z naszych usług oraz po jego zakończeniu, tj. przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia
 • okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21
 • RODO;
  przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Każda osoba, która uważa, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (GIODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt:

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

Telefon: +48 668460981, e-mail: info@szkoleniaestetyczne.pl

Call Now Button